Regulamin

 

Regulamin PediKos Gabinetu Podologicznego Lidia Zawadzka

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z usług Gabinetu Podologicznego PediKos Lidii Zawadzkiej nazywanego dalej Gabinetem.
 2. Gabinet Podologiczny PediKos Lidia Zawadzka świadczy usługi paramedyczne z zakresu specjalistycznej pielęgnacji stóp oraz diagnostyki postawy ciała, masażu oraz ćwiczeń rehabilitacyjnych.
 3. Klientem może być każda osoba dorosła lub niepełnoletnia pod opieką rodzica/opiekuna.
 4. Osoby powyżej 16 r.ż.  mogą korzystać z usług Gabinetu samodzielnie po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica.
 5. Klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem i przestrzegania poniższych zasad. 
 6. Siedziba firmy mieści się przy al. Jana Pawła II 6H/2
 7. Adres strony internetowej to: pedikos.pl 

Rejestracja na wizytę

 1. Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, w wybrane soboty 8.00-13.00.
 2. Aby umówić wizytę konieczny jest kontakt telefoniczny w godzinach pracy Gabinetu.
 3. Niemożliwe jest umawianie wizyt przez Facebook’a lub mailowo.
 4. Klienci zostają umówieni na wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Gabinecie.
 5. Klient ma prawo poprosić o wpisanie na listę rezerwową w sytuacji gdy proponowany termin jest dla niego zbyt odległy. Po rezygnacji innego klienta z szybszego terminu, pracownik Gabinetu skontaktuję się z klientem z listy rezerwowej w celu zaproponowania nowego terminu.
 6. Klienci umówieni mają pierwszeństwo przyjęcia, obowiązuje wyjątek podany w pkt. 14.
 7. W sytuacjach szczególnych pierwszeństwo przyjęcia mają klienci, u których doszło do nagłego urazu, powikłań lub konieczna jest natychmiastowa pomoc.
 8. Podczas rejestracji konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru kontaktowego.
 9. Gabinet zastrzega sobie prawo do użycia numeru telefonu w celach udzielania informacji, przypomnienia o umówionych wizytach.
 10. Podczas rejestracji pracownik Gabinetu ma prawo wykonać wstępny wywiad dotyczący problemu, z którym zgłasza się klient w celu oszacowania czasu trwania wizyty.
 11. W pewnych przypadkach klient może zostać poproszony o wysłanie zdjęcia stóp w celu wstępnego określenia problemu, z którym się zgłasza.
 12. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.
 13. Gabinet nie udziela konsultacji telefonicznych.

Przebieg Wizyty

 1. Klient zobowiązuje się do punktualnego przybycia na wizytę, w przypadku spóźnienia uniemożliwiającego wykonanie usługi, pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu.
 2. W przypadku niewielkiego spóźnienia, zabieg zostanie skrócony o jego czas, jednak naliczona zostanie pełna kwota za usługę.
 3. Z racji charakteru wykonywanych zabiegów i braku możliwości perfekcyjnego oszacowania czasu wizyt, prosimy o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia opóźnień. Jednocześnie informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby wizyty rozpoczynały się planowo.
 4. Podczas zabiegu klient zostanie zapytany o stan zdrowia, zobowiązuje się do podania prawdziwych informacji. 
 5. Gabinet przyjmuje tylko Klientów zdrowych, tj. nie okazujących żadnych objawów infekcji takich jak: gorączka, kaszel, katar, złe samopoczucie.

Rezygnacja lub przełożenie wizyty

 1. Klient zobowiązuje się do poinformowania recepcji o odwołaniu lub chęci przełożenia wizyty min. 24 godziny przed jej umówionym terminem.
 2. Wizytę można odwołać telefonicznie, sms-owo, mailem bądź przez media społecznościowe, wizyta zostanie odwołana po potwierdzeniu odebrania wiadomości  przez pracownika Gabinetu.
 3. W przypadku dwukrotnego nie odwołania wizyty i nie pojawieniu się o ustalonej porze następuje automatyczne uniemożliwienie umawiania kolejnych wizyt.
 4. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty 24h przed jej umówionym terminem, w wyjątkowych sytuacjach, jednocześnie zobowiązuje się do ustalenia nowego terminu.

Płatność

 1. Możliwe jest zakupienie bonu kwotowego/podarunkowego na usługę w Gabinecie.
 2. Gabinet nie obsługuje terminalu płatniczego, obowiązuje płatność gotówką lub bonem podarunkowym.
 3. Bon podarunkowy musi zostać okazany przy uiszczaniu opłaty, w przeciwnym razie należy opłacić zabieg gotówką.
 4. Bon podarunkowy jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu.
 5. Orientacyjny cennik zabiegów umieszczony jest w poczekalni gabinetu oraz jest dostępny na stronie :https://lz-pedicure.pl/cennik/#podologiczne oraz Facebooku https://www.facebook.com/pedikos/ .
 6. Cena zależna jest od stanu stóp oraz ilości zmian i jest ustalana indywidualnie podczas każdego zabiegu.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożenia reklamacji po wykonanej usłudze od razu po wystąpieniu objawów go niepokojących.
 2. Klient zobowiązuje się do ustalenia wizyty kontrolnej w ciągu 2 dni od zgłoszenia reklamacji w celu rozpatrzenia jej zasadności.
 3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, gabinet zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnej usługi korygującej.
 4. Reklamacja nie obejmuje powikłań dotyczących wystąpienia reakcji alergicznych.
 5. Reklamacje dotyczące usług związanych z klamrami ortonyksyjnymi
  a) odklejenie, wyhaczenie bądź zgubienie klamry ortonyksyjnej do 2 tygodni od założenia w gabinecie podologicznym Pedikos – klamra zakładana jest ponownie bez dodatkowej opłaty.
  b) odklejenie, wyhaczenie bądź zgubienie klamry ortonyksyjnej do 4 tygodni od założenia/kontynuacji terapii w gabinecie podologicznym Pedikos – koszt ponownego założenia klamry wynosi 60% wartości usługi kontynuowania terapii bądź założenia nowej klamry.
  c) odklejenie, wyhaczenie bądź zgubienie klamry ortonyksyjnej powyżej 4 tygodni od założenia/kontynuacji terapii w gabinecie podologicznym Pedikos – koszt ponownego założenia klamry wynosi 100% wartości usługi kontynuowania terapii bądź założenia nowej klamry.
  d) o zaistnieniu wyżej wymienionych faktów klient zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie gabinet, nie później niż 3 dni od daty wydarzenia.

Bezpieczeństwo i higiena

 1. Narzędzia używane w gabinecie są sterylne bądź jednorazowe. Informujemy, że gabinet posiada własny ciąg sterylizacyjny wraz z autoklawem. 
 2. Miejsce zabiegowe jest dezynfekowane po każdym kliencie.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzania obostrzeń higienicznych związanych z występującymi sytuacjami nadzwyczajnymi np. epidemie.

Odpowiedzialność

 1. Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone w Gabinecie, za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie ani za rzeczy drogocenne pozostawione w gabinecie.
 3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zaleceń podanych przez pracowników oraz do pojawiania się na ustalonych wizytach kontrolnych (w razie takiej konieczności).
 4. Niezastosowanie się do postanowień Regulaminu lub udzielenie nieprawdziwych informacji wiąże się ze zwolnieniem z odpowiedzialności Gabinetu.
 5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie z końcowego efektu usługi, w subiektywnej ocenie klienta, jeśli zabieg został wykonany profesjonalnie zgodnie z przyjętymi procedurami.
 6. Osobą odpowiedzialną za rozpatrywanie zażaleń jest właściciel Gabinetu -Lidia Zawadzka.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące RODO dostępne są na : https://lz-pedicure.pl/rodo/ 
 2. W Gabinecie obowiązuje zakaz palenia, również papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu.
 3. Każdy klient ma prawo wglądu do Regulaminu oraz cennika usług.
 4. Wszelkie spory dotyczące usług powinny w pierwszej kolejności być rozwiązywane polubownie.

 

Regulamin korzystania z usług PediKos Gabinetu Podologicznego Lidii Zawadzkiej podczas pandemii koronowirusa SARSCoV-2.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa Gabinet wprowadza dodatkowe zabezpieczenia higieniczne, z którymi Klienci zobowiązują się zapoznać.

 1. Rejestracja Wizyt odbywa się telefonicznie. 
 2. Gabinet przyjmuje tylko Klientów nie okazujących żadnych objawów infekcji takich jak: gorączka, kaszel, katar, złe samopoczucie itp.
 3. Jeśli to możliwe klienci wchodzą do Gabinetu pojedynczo, wykluczając osoby niepełnosprawne, potrzebujące pomocy lub niepełnoletnie.
 4. Ewentualne osoby towarzyszące również zobowiązane są do wypełnienia poniższych procedur.
 5. Klienci zobowiązują się przybyć na wizytę punktualnie.
 6. Poczekalnia zostaje wyłączona z użytku do odwołania.
 7. Klienci będą zapraszani do Gabinetu pojedynczo przez jego pracownika, kiedy gabinet zabiegowy oraz personal będą przygotowani do obsługi klienta. 
 8. Klient zobowiązuje się do umycia oraz dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się na lewej ścianie przy wejściu do Gabinetu)
 9. Następnie Klient powinien założyć jednorazowe rękawiczki.
 10. W Gabinecie obowiązuje nakaz zasłaniania dróg oddechowych (ust oraz nosa)
 11. Klient podpisuje oświadczenie dotyczące aktualnego stanu zdrowia.
 12. W Gabinecie zawsze używane są narzędzia jednorazowe lub sterylne.
 13. Pracownicy Gabinetu są wyposażeni w jednorazowe fartuchy, maseczki, rękawiczki oraz czepki. Używają również przyłbic.
 14. Gabinety zabiegowe są dezynfekowane po każdym kliencie, dodatkowo rozpylany jest środek dezynfekujący całą przestrzeń. 
 15. Pomiędzy klientem a pracownikiem Gabinetu będzie rozstawiona folia w celu dodatkowego zabezpieczenia.  
 16. Na czas trwania powyższych obostrzeń umożliwiamy dokonywanie konsultacji telefonicznych. 
 17. Klient oświadcza, że jest świadomy ryzyka związanego z udzieleniem świadczenia zdrowotnego w czasie trwania pandemii, wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, mogącego doprowadzić m.in. do zachorowania na ostrą, zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19, mimo to, dobrowolnie i z pełną świadomością zgłasza się na zabieg w Gabinecie.
 18. Klient zrzeka się także wszelkich roszczeń odszkodowawczych na skutek zakażenia COVID-19 w ww. gabinecie. 
 19. Klient odbywający wizytę w trakcie trwania powyższych obostrzeń akceptuje powyższy Regulamin, wizyta jest przeprowadzana na odpowiedzialność i prośbę klienta.